Personvernerklæring -Privacy statement GDPR

English first and then in Norwegian

Privacy and cookie statement
Interplay-Sports AS owns the website interplay-sports.com. All content published on our website belongs to us. Republishing is not allowed unless written permission has been given for this. By using our website, you consent to the processing of personal data in accordance with this statement.

What is privacy?
Privacy is the right to decide over personal information about oneself. By personal information is meant all information and assessments that can be linked to you as an individual. By processing of personal data is meant any use of personal data, such as collection, registration, compilation, storage and disclosure or a combination of such uses.

Processing of personal data
Interplay-Sports AS v / general manager is responsible for the processing of our personal data. Interplay-Sports AS processes personal information in accordance with applicable law and does not sell your personal information to third parties. Interplay-Sports AS does not process personal data without a legal basis for processing and not beyond what is necessary to fulfill a lawful processing purpose. Our subcontractors are only permitted to process personal data on our behalf in accordance with the data processor agreement and in accordance with our requirements for information security.

The information collected on our website may be used for marketing measures such as invitations to seminars, courses, other events, information about our services and other direct / indirect marketing. Furthermore, collected information may also be used for statistics as well as operation, maintenance and improvement of our websites.

Interplay-Sports AS is not responsible for the content or processing of personal information on external websites.

Your rights
You have the right to access your own personal information that is processed about you. You also have a right to demand that personal information about you be corrected if this turns out to be incorrect or incomplete. Furthermore, you also have a right to be forgotten, which means that you can demand that personal information about you be deleted. Unless there is a special legal basis for continued processing of personal data, these will be deleted. It is voluntary to provide personal information, and consent to the processing of personal information can always be withdrawn.

Please see contact information below if you would like to get in touch with us.

Cookies and web analytics
Interplay-Sports AS uses cookies, also called cookies, on our websites. Cookies are data files stored on the device you are browsing from. Interplay-Sports AS uses cookies, among other things, to analyze the use of our websites and for marketing measures by, for example, downloading material from our website.

By using our website, you agree to our use of cookies. However, you can block and delete cookies in your browser. If you want more information about how you can block and allow the use of cookies in your browser, you can read more on nettvett.no’s website here (external website).

Please note that by blocking the use of cookies, you may experience that our websites do not work optimally.

Choice of law and venue
Any disputes shall be dealt with in accordance with Norwegian law with the Oslo District Court as venue.

Questions
If you have any questions about this statement or you, for example, want access to your own personal information, you can contact us by phone or send us an email.

Interplay-Sports AS AS
Tromsøgata 10H
0565 Oslo, Norway
Telefon: +47 46 77 80 00
Email: info@interplay-sports.com

Changes to this Statement
We reserve the right to change or update this statement. All changes apply from the time they were published. If you want to know when the statement was last updated, you will find this under “Last Updated” at the bottom of the page.

Last updated: 2018-05-28

Norwegian:

Personvern- og cookieserklæring
Interplay-Sports AS eier nettstedet interplay-sports.com. Alt innhold som publiseres på våre nettsider tilhører oss. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillatelse til dette. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæring.

Hva er personvern?
Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger
Interplay-Sports AS v/ daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Interplay-Sports AS behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Interplay-Sports AS behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Interplay-Sports AS har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake.

Vennligst se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å komme i kontakt med oss.

Cookies og webanalyse
Interplay-Sports AS benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Interplay-Sports AS bruker blant annet cookies for å analysere bruken av våre nettsider samt til markedsføringstiltak ved eksempelvis nedlastning av materiale fra vår nettside.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider her (ekstern nettside).

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Lovvalg og verneting
Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.

Spørsmål
Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på telefon eller sende oss en mail.

Interplay-Sports AS AS
Tromsøgata 10H
0565 Oslo, Norway
Telefon: +47 46 77 80 00
Epost: info@interplay-sports.com

Endringer i denne erklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden.

Sist oppdatert: 2018-05-28